Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
albatros
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viagreywolf greywolf
5182 5790 500

cinemarhplus:

Romy and Alain

albatros
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
albatros
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viagreywolf greywolf
5182 5790 500

cinemarhplus:

Romy and Alain

8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
albatros
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viagreywolf greywolf
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl